Регламент сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Іванівської
сільської ради
від 08.12.2015 року № 9-УІІ

РЕГЛАМЕНТ ІВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1
1. Іванівська сільська рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади сіл Червоне, Семиланне, Червона Поляна, Ставкова Балка, Іванівка, Жовтневе, Велика Андріївка у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами. Сільська рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.
1. Загальний склад ради становить 14 депутатів, котрі є обраними на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Сільська рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.
3. Строк повноважень ради визначається Конституцією України.
Стаття 2
1. Регламент Іванівської сільської ради (далі Регламент) має силу рішення, встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесій сільської ради; формування органів ради; визначає процедуру прийняття рішень ради, порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури.
2. Регламент сільської ради затверджується радою. Затвердження змін і доповнень до Регламенту здійснюється за поданням сільського голови, постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів у порядку, встановленому цим Регламентом.
3. Регламент діє до прийняття в установленому порядку його нової редакції.
Стаття 3
1. Безперервність і ефективність діяльності сільської ради забезпечується через роботу сесій, сільського голови, постійних комісій ради, депутатів, виконавчого апарату ради.
Стаття 4
2. Сільська рада затверджує за пропозицією сільського голови структуру, чисельність апарату ради, витрати на його утримання.
Стаття 5
1. Сільська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.
2. Рішення сільської ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Іванівської сільської ради підприємствами та організаціями, різних форм власності, об’єднаннями громадян, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території села.
Стаття 6
1. Засідання сільської ради, її постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим Регламентом. Засідання ради та її комісій за їх рішенням можуть бути закритими.
2. Сільська рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.
Стаття 7
1. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні члени виконавчого комітету ради, депутати районної і обласної рад, а також запрошені інші громадяни.
2. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за запрошенням.
Стаття 8
1. За рішенням ради, яке приймається після скорочених дебатів більшістю депутатів від загального складу ради, в кожному окремому випадку можуть проводитися закриті пленарні засідання.
2. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, які не є депутатами, але присутність котрих визнана радою необхідною для розгляду відповідного питання.
Стаття 9
Особи, котрі не є депутатами, але присутні на засіданнях ради та її органів, зобов’язані дотримуватись установленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть бути виведені з приміщення засідання.
Стаття 10
Діяльність сільської ради, її органів здійснюється згідно з перспективним планом та планом роботи на рік, які розробляються з урахуванням пропозицій сільського голови, виконавчого комітету ради, постійних комісій та депутатів.

РОЗДІЛ 2. СЕСІЇ ІВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Глава 2.1. Сесія сільської ради

Стаття 11
Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.
Стаття 12
1. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше як один раз на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж 1 раз на місяць
Тривалість сесії визначається радою.
1. Сесії є черговими і позачерговими.
Стаття 13
Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний Гімн України.
Стаття 14
Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
Стаття 15
1. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації, яка проводиться на початку засідання.
2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.
3. Реєстрація депутатів проводиться секретарем ради перед кожним пленарним засіданням за особистим підписом депутата.

Глава 2.2. Чергові, позачергові сесії

Стаття 16
1. Сесії скликаються сільським головою.
2. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається секретарем ради.
3. Також сесія скликається секретарем ради у випадку:
– якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш, як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради або виконавчого комітету сільської ради;
– якщо сесія не скликається сільським головою у строки, визначені частиною першою ст. 12 цього Регламенту.
4. У разі, якщо сільський голова або секретар сільської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш, як однієї третини депутатів від загального складу ради чи виконавчого комітету ради, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією ради.
Стаття 17
1. Чергові сесії скликаються згідно із затвердженим радою планом проведення сесій та їх примірної тематики.
2. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніш, як за 20 днів до чергової сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
3. Про місце і час проведення засідань ради та пропоновані питання порядку денного депутати повідомляються працівниками секретаріату ради письмово або телефоном.
4. Інформування мешканців села про скликання сесій проводиться шляхом вивішування оголошень на інформаційних стендах сільської ради.
Стаття 18
1. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою сільського голови або не менше, як однієї третини депутатів від загального складу ради. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, подаються сільському голові з зазначенням питань та з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано.
2. Позачергова сесія сільської ради скликається не пізніш, як у десятиденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніш, як за 1 день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Про позачергову сесію повідомляється відповідно до правил, зазначених в статті 17 цього Регламенту.

Глава 2.3. Робочі органи сесії

Стаття 19
Робочими органами сесії є, обрана з числа депутатів, лічильна комісія та секретар ради.
Стаття 20
1. Лічильна комісія підраховує голоси при відкритому голосуванні і повідомляє про результати голосування.
2. Для проведення таємного чи поіменного голосування і визначення його результатів обирається лічильна комісія. В склад лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Зі свого складу комісія обирає голову та секретаря комісії. Засідання комісії проводяться гласно і відкрито.
Стаття 21
1. Секретар ради організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, проводить реєстрацію депутатів, веде протокол засідання ради, реєструє депутатські запити, відповідає за друкування прийнятих рішень ради, вирішує за дорученням сільського голови або сільської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради, а також здійснює повноваження визначені законом „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Глава 2.4. Підготовка питань на розгляд сесії ради

Стаття 22
1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.
2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради, підготовка відповідальними особами доповіді з даного питання та проекту рішення.
3. При ухваленні невідкладних рішень на вимогу головуючого на пленарному засіданні ради за погодженням не менш як двох третин від кількості присутніх на засіданні депутатів, засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головуючим на засіданні питання може бути проведене під час пленарного засідання. В цьому випадку під час відсутності комісії голосування не проводиться.
4. Основою для формування порядку денного сесії є план роботи роботи ради на рік, затверджений сесією ради. План роботи на рік формується на підставі подань депутатів, постійних комісій , виконавчого комітету ради.
Стаття 23
Право ініціювати розгляд питання на сесії ради мають сільський голова, депутати, постійні комісії, депутатські фракції (групи), загальні збори громадян села.
Стаття 24
1. Проект рішення, що виноситься на розгляд ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення сільської ради в правому верхньому куті «Проект»; у лівій стороні бланку – назву рішення; нижче – текст проекту рішення із зазначенням виконавців, терміну виконання, а також при необхідності – механізм виконання рішення.
2. Проект рішення повинен складатись з таких частин:
– мотивуючої – в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
– вирішальної – в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;
– заключної, – в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.
3. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності – висновки відповідних комісій ради.
4. Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи): автора проекту, голови відповідної постійної комісії, спеціаліста-юриста сільської ради, секретаря ради.
5. Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва – назва посади, справа – підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису – дата візування.
6. Візування проекту рішення є обов’язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть бути викладені на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до рішення.
7. Текст проекту рішення друкується через півтора міжрядкового інтервалу. З обох боків аркуша залишаються вільні поля. Ліве поле становить 35 мм, праве – не менш як 8 мм, верхнє поле повинно мати 20 мм і нижнє – не менш як 19 мм. Другий і наступні аркуші нумеруються. Номери листків проставляються посередині верхнього поля на лицьовому боці аркуша.
Стаття 25
1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту за сприяння секретаря ради.
2. Готовність до розгляду питання на пленарному засіданні узгоджується з сільським головою, після розгляду профільною постійною комісією ради, і пропонується для формування порядку денного.
Стаття 26
1. Проект рішення ради, доповідь з пропонованого до розгляду питання та інші матеріали (документи), що мають безпосереднє до них відношення, подаються секретарю ради відповідальними за підготовку особами за 10 днів до відкриття чергової сесії.
2. Секретар ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд ради. Зауваження комісій подаються в письмовій формі. Обговорення всіх проектів рішень у постійних комісіях закінчується за 5 днів до відкриття сесії.

Стаття 27
2. Після підготовки та обговорення в депутатських комісіях проектів рішень, доповідей, інших документів і матеріалів з питань, що виносяться на розгляд ради, секретар ради не пізніше, як за 5 днів до відкриття чергової сесії, надає можливість ознайомитися з цими матеріалами сільському голові та депутатам ради.
Стаття 28
3. Узагальнені пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

Глава 2.5. Порядок денний сесії ради

Стаття 29
1. Порядок денний чергової сесії ради включає питання, які виносяться на розгляд пленарних засідань ради.
2. До порядку денного сесії ради включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.
3. Відповідні постійні комісії ради можуть подавати сільському голові свої висновки і рекомендації щодо готовності закріплених за ними питань про включення чи фіційнешен їх до порядку денного сесії.
Стаття 30
1. Проект порядку денного сесії ради готується секретарем ради за погодженням з сільським головою та повідомляється депутатам не пізніше, як за 10 днів до відкриття чергової сесії.
2. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти постійних комісій ради, керівників органів, які рада утворює, обирає, призначає, а також звіти виконавчого комітету ради про виконання рішень ради та про виконання повноважень, делегованих їй радою.
3. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться не пізніше, як за 10 днів до відкриття чергової сесії.
4. Пропозиції до порядку денного сесії, внесені пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного сесії після їх попереднього розгляду радою.
5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається головуючому на сесії ради із супровідною запискою і проектом рішення чи іншого документу, завізованими сторонами, який пропонується прийняти за цією пропозицією.
Стаття 31
1. Проект порядку денного сесії обговорюється по пунктах і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
2. Дебати щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою.
3. Рішення про включення питання до ще незатвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало не менше третини депутатів від їх фактичної кількості. Якщо за результатами голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання з незатвердженого ще в цілому порядку денного приймається більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості.
4. Рішення більшістю голосів від фактичної кількості приймаються лише з процедурних питань.
5. Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь (присутня) в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.
Стаття 32
1. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії.
2. Для розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи виключення питань із затвердженого в цілому порядку денного приймається рішення.
3. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.
Стаття 33
До порядку денного кожного останнього пленарного засідання ради кожного календарного року без голосування включається питання “Про участь депутатів в роботі ради та її органах за минулий рік» і здійснюється його розгляд згідно з цим Регламентом.

Глава 2.6. Пленарні засідання ради

Стаття 34
1. Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням вимог статей 14 і 15 цього Регламенту.
2. Виключно на пленарних засіданнях сільської ради вирішуються питання, передбачені частиною першою ст. 26 закону „Про місцеве самоврядування в Україні”.
3. Сільська рада може розглядати і інші питання, віднесені законодавством до її компетенції.
Стаття 35
1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання.
2. На початку засідання (без включення цього питання до порядку денного засідання) відводиться до 15 хвилин для стислих (до трьох хвилин) виступів депутатів з внесенням пропозицій, оголошенням депутатських запитів, заяв, повідомлень. При цьому дебати не відкриваються.
3. До порядку денного засідань ради під час її пленарної роботи сесії включається не більше однієї години для проведення обговорення питань (у тому числі і заздалегідь визначених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії (“Різне”); при цьому рішення з обговорюваних питань у зазначений час радою не приймаються. Такі обговорення проводяться, якщо на засіданні присутні більше половини обраних депутатів ради. Час для таких обговорень виділяється після розгляду питань порядку денного.
4. Рішенням ради її засідання може бути продовжене понад визначений робочий час.
5. В роботі сесії може бути оголошена перерва. Олошення про перерву в роботі сесії, її тривалість, робить головуючий і повідомляє про початок наступного засідання.
6. Сесія ради закінчується роботу після вичерпного розгляду порядку денного сесії.

Глава 2.7. Ведення пленарних засідань

Стаття 36
Засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.
Стаття 37
Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги ухвалене рішення є недійсним.
Стаття 38
1. Засідання ради відкриває, веде і закриває сільський голова.
2. У випадках, передбачених Регламентом, коли сесія скликається не сільським головою, ці функції може здійснювати секретар ради або за рішенням ради один із депутатів ради.
3. Під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні, і ведення доручається іншій особі, зазначеній в частині 2 цієї статті.
Стаття 39
Головуючий на пленарному засіданні ради:
– відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;
– повідомляє раду про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин, робить повідомлення про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;
– вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
– організовує розгляд питань порядку денного;
– оголошує списки осіб, які записалися для виступу;
– надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу в порядку оголошеного списку, називає наступного виступаючого;
– ставить запитання;
– поза чергою ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;
– створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
– проводить голосування, оголошує його результати;
– забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
– робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
– оголошує записки, які надійшли на його ім’я;
– інформує про закінчення часу, відведеного для виступу;
– вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
– позбавляє виступу особу, яка без дозволу головуючого взяла слово;
– здійснює інші повноваження, визначені в цьому Регламенті.
Стаття 40
Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок виступу депутатів, крім випадків, передбачених цим Регламентом.
Стаття 41
Головуючий на засіданні у першочерговому порядку має право вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.
Стаття 42
1. Головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення рейтингового, альтернативного голосування з тої чи іншої пропозиції, щоб з’ясувати, скільки депутатів її підтримують або мають заперечення, та спрогнозувати хід пленарного засідання і розгляду питань.
2. При рейтинговому або альтернативному голосуванні підрахунок голосів не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується.
3. Рейтингове голосування це послідовність кількох голосувань «за» щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; кількість голосувань «за» окремим депутатом не обмежується.
Альтернативне голосування – це послідовність кількох голосувань «за» щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; депутат може голосувати «за» тільки за один із варіантів.
Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів, головуючий може провести голосування у два тури; в другому турі на голосування виносяться альтернативи, що набрали найбільше голосів у першому турі.
4. Головуючий на засіданні в рейтинговому та альтернативному голосуванні участі не бере.
5. Проведення рейтингового та альтернативного голосування не виключає можливості прийняття рішення з цього ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.
Стаття 43
1. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим, і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 30 хвилин.
2. Якщо ж і після перерви в сесійному залі панує атмосфера, що перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного засідання.
Стаття 44
1. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою питань порядку денного засідання.
2. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення.
Стаття 45
На засіданні ради виступальнику забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений регламентом час .
Стаття 46
Головуючий на засіданні на вимогу депутатів із залученням лічильника проводить перевірку депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішень.

Глава 2.8. Організація розгляду питання

Стаття 47
1. Обговорення питання на засіданні ради включає:
– доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
– співдоповіді (за необхідністю), запитання і відповіді на них;
– виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;
– виступи депутатів з обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків постійних комісій, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновками комісій;
– виступ представника постійної комісії (або по одному представнику від постійних комісій, якщо їх пропозиції не враховані і не були поширені серед депутатів згідно з поданням комісії);
– виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);
– виступи депутатів;
– оголошення головуючим на засіданні припинення обговорення, інформацію про тих, що виступили і записалися на виступ;
– внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім випадків, коли пропозиції виносяться за спеціальною процедурою);
– заключне слово доповідачів і співдоповідачів;
– уточнення і оголошення головуючим пропозицій, які надійшли з обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування;
– виступи з мотивів голосування;
– голосування за проект рішення.
2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про його продовження.
Стаття 48
Тексти виступів депутатів, які записалися на виступів, але не мали змоги проголосити їх у зв’язку з припиненням дебатів, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу засідання, якщо вони подаються секретарю ради відразу ж після закінчення засідання.
Стаття 49
1. Час для доповідей на пленарному засіданні ради надається в межах до 20 хвилин, для співдоповідей – до 15 хвилин. Для відповідей на запитання депутатів доповідачам – до 10 хвилин. Для виступів в обговоренні – до 5 хвилин. Повторні виступи депутатів не допускаються, крім заключного слова доповідача і співдоповідача.
2. На прохання депутата час для виступу на засіданні може бути збільшений, якщо з цього питання рада прийняла процедурне рішення.
3. Для виступів щодо мотивів голосування – до 1 хвилини. Для інформації і заключного слова – до 10 хвилин.
4. Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна перевищувати, як правило, однієї години.
Стаття 50
1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів у тому, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні.
2. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні.
Стаття 51
З одного і того ж питання депутат може мати один виступ в обговоренні і задати доповідачу запитання. Право на повторний виступ мають голова, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп (фракцій).
Стаття 52
1. Виступальникам на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
2. Для надання слова на більш тривалий час або для збільшення часу обговорення, ніж встановлено, рада приймає процедурне рішення.
3. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, головуючий може звернутись до виступаючого з проханням скоротити час або закінчити виступ.
Стаття 53
Після припинення обговорення питання або після закінчення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може відкриватися знову тільки за рішенням ради.
Стаття 54
Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні надає слово для запитань на засадах рівності.
Стаття 55
Розгляд одного питання порядку денного або прийняття рішення з нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається з початку.
Стаття 56
1. Під час обговорення будь-якого питання, але до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат може внести вмотивовану пропозицію про перерву засідання, перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Така пропозиція є процедурною і ставиться на голосування без обговорення.
2. Після перерви і відкриття наступного засідання продовжується розгляд того ж питання, якщо його не було завершено.
Стаття 57
За вмотивованим зверненням уповноважених представників зареєстрованих депутатських груп (фракцій) та голів постійних комісій ради головуючий на засіданні повинен оголосити перерву засідання до 30 хвилин.

Глава 2.9. Прийняття рішення

Стаття 58
1. Рішення сільської ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення.
2. Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.
4. Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішення подаються письмово головуючому через секретаря ради, у тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.
5. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке відхилення заноситься до протоколу пленарного засідання.
Стаття 59
1.Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос.
2. Рішення про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів є процедурним.
Стаття 60
4. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з нього.
5. Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, Регламенту або з цих питань надійшли пропозиції від депутатів.
6. При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення воно голосується в цілому.
7. Якщо до проекту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, голосування проводиться за пунктами цього рішення. При цьому проект рішення голосується першим, а пропозиції, доповнення і уточнення голосуються в порядку надходження. Після цього проект рішення голосується в цілому.
8. У випадку, коли рішення неможливо прийняти за розбіжністю пропозицій та їх великою кількістю, воно приймається спочатку в першому читанні, а після збору зауважень і пропозицій від постійних комісій, окремих депутатів та узгодження – в другому читанні.
Стаття 61
1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
2. За вмотивованою пропозицією лічильника рада може прийняти рішення про повторне голосування.
Стаття 62
1. Рада приймає рішення відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 закону „Про місцеве самоврядування в Україні”.
2. За пропозицією депутата, рада 1/3 голосів від загального складу ради, приймає процедурне рішення стосовно поіменного або таємного голосування.
3. Поіменне голосування, як різновид відкритого голосування, проводиться з будь-яких питань, крім персональних, лічильною комісією за списком депутатів, підготовленим секретарем ради. Після підрахунку голосів члени лічильної комісії підписують ці списки і вони долучаються до протоколу засідання.
4. Дані про результати поіменного голосування оголошуються депутатам відразу після його проведення.
5. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого із депутатів, підтриманою не менш, як однією третиною присутніх на засіданні депутатів.
6. Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів рада з числа депутатів обирає лічильну комісію.
7. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.
8. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, у необхідній кількості виготовляються під контролем тимчасової лічильної комісії за встановленою нею формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета виборів.
9. В бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури, схвалені радою або запропоновані сільським головою.. Цей список передається лічильній комісії головуючим на засіданні ради.
10. Час, місце і порядок проведення голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність приміщення для таємного голосування, закриває скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.
11. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля приміщення для таємного голосування. Депутат заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування.
12. Голосування проводиться шляхом ставлення відмітки (+) у квадраті навпроти кандидата, за який голосує депутат. У бюлетені для таємного голосування депутат ставить позначку навпроти тільки однієї кандидатури. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля приміщення для таємного голосування.
13. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.
14. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної відмітки, або зроблено більше однієї відмітки. Додатково вписані у бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.
Якщо після голосування лічильна комісія встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, результати цього голосування анулюються.
15. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він отримав більшість голосів депутатів від загального складу ради.
16. Якщо жоден кандидат не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури або щодо двох кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.
17. Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, стовно нього проводиться повторне голосування.
18. У разі якщо жоден кандидат і після повторного голосування не отримає більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори.
19. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.
20. Голова лічильної комісії інформує раду про результати таємного голосування. Рішення про затвердження результатів таємного голосування при цьому радою не приймається.
21. У разі виявлення лічильною комісією порушень порядку голосування, про виявлені порушення лічильна комісія доповідає раді, яка приймає рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування чи проведення нових виборів).
Стаття 63
Рада не може ухвалювати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам чи угодам та цьому Регламенту.
Стаття 64
Рада може відмінити своє рішення з дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом у випадку, коли за це проголосували більше половини від загального складу ради.
Стаття 65
Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено іншого терміну введення їх у дію.
Стаття 66
1. Тексти прийнятих радою рішень оформляються секретарем ради і в 5-ти денний термін подаються на підпис сільському голові (головуючому на пленарному засіданні).
2. Сільський голова (головуючий на засіданні) повинен підписати оформлені і прийняті радою рішення на протязі 10 днів з дня їх прийняття.
Стаття 67
Підписане рішення є оригіналом і зберігається в секретаріаті ради. Всі інші примірники є копіями.
У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналу рішення, іншого акту ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше 3-х днів від дня виявлення невідповідності.

Глава 2.10. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям сільського бюджету та контролю за його виконанням

Стаття 68
1. Формування бюджету сільської ради на основі Бюджетного Кодексу України є обов’язком спеціаліста – головного бухгалтера сільської ради.
2. Робота по формуванні бюджетуобота здійснюється бухгалтером ради у співпраці з постійною планово-бюджетною та з питань соціально-економічного розвитку комісією (далі комісія з питань бюджету) сільської ради.
Стаття 69
Після затвердження звіту про виконання бюджету за попередній рік на основі інформацій про виконання поточного бюджету та прогнозів про соціально-економічний стан рада приймає рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Проект рішення виноситься на засідання комісії з питань бюджету з врахуванням пропозицій інших комісій ради. Проект бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік.
Стаття 70
Засідання постійних комісій ради з питань формування бюджету відбувається у присутності спеціаліста – головного бухгалтера сільської ради і представників комісії з питань бюджету.
Постійні комісії ради призначають відповідальних осіб для участі у роботі постійної комісії з питань бюджету і передають свої поправки разом з окремою думкою членів комісії до проекту бюджету у постійну комісію з питань бюджету.
Поправки можуть бути лише такого змісту:
– скоротити статтю видатків (доходів);
– виключити статтю видатків (доходів);
– збільшити статтю видатків (доходів);
– додати нову статтю видатків (доходів).
Якщо постійна комісія або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на ту ж саму суму відповідно збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. В разі недотримання цих вимог поправка до розгляду не приймається.
Стаття 71
Постійна комісія ради з питань бюджету на спільних засіданнях у термін не більше тижня розглядає поправки, що надійшли у визначений термін. Про час спільних засідань постійних комісій фіційне повідомляються інші постійні комісії.
Стаття 72
Обговорюються всі пропозиції і поправки, подані в термін, визначений Главою 2.11:
– якщо метою поправки є збільшення статті доходу або зменшення статті видатків, то обговорюється і голосується текст поправки;
– якщо метою поправки є зменшення статті доходу, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки варіанти відповідного зменшення видатків або збільшення доходів за рахунок інших джерел (допоміжні пропозиції). У разі коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки;
– якщо метою поправки є збільшення видатків, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки варіанти відповідного збільшення доходів або зменшення видатків по інших статтях (допоміжні пропозиції). У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки.
Стаття 73
Постійна комісія з питань бюджету готує доповідь і таблицю про підтримані поправки та перелік відхилених поправок. Доповідь робиться на засіданні ради. Доповідь та інші матеріали поширюються серед депутатів не менш, як за три дні до цього засідання.
Після обговорення доповіді на голосування ставиться проект рішення про схвалення висновків і пропозицій постійних комісій. Якщо таке рішення не проходить, рада приймає рішення або про повернення доповіді на доопрацювання в постійні комісії, або на розгляд в пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли в комісію з питань бюджету у визначений термін із дотриманням вимог, зазначених у цій статті.
Якщо доповідь з питань бюджету схвалюється, на пленарному засіданні розглядаються тільки ті поправки, які відхилені комісією і на розгляді яких наполягають ініціатори їх внесення.
Стаття 74
Головний бухгалтер сільської ради протягом двох тижнів доопрацьовує проект бюджету відповідно до рішення ради і подає доопрацьований проект у раду на друге читання.
Друге читання починається з доповіді спеціаліста – головного бухгалтера сільської ради. Після обговорення доповіді у встановленому Регламентом порядку приймається рішення про прийняття бюджету сільської ради.
Рішення про бюджет сільської ради підлягає голосуванню в цілому, якщо внаслідок внесених до нього змін чи доповнень зменшується сума надходжень до бюджету або зростає сума видатків з нього. Порядок голосування пропозицій, доповнень і змін до бюджету проводиться в порядку, визначеному цим Регламентом.

Стаття 75
9. Щоквартально бухгалтерія сільської ради подає раді письмовий звіт про виконання бюджету сільської ради.

Глава 2.11. Порядок надання слова

Стаття 76
Прохання про надання слова на пленарному засіданні подається шляхом підняття руки, усного звернення або в письмовій формі на фі’я головуючого на засіданні після затвердження порядку розгляду питань на пленарних засіданнях.
У списку бажаючих виступити прізвище однієї і тієї ж особи може міститися в кожний поточний момент лише один раз.
Головам постійних комісій, уповноваженим представникам депутатських груп (фракцій), слово для виступу надається обов’язково (при їх бажанні) в межах відведеного часу для виступів.
Стаття 77
Сільський голова, голови постійних комісій ради, мають право в будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується кола їх діяльності, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні.
Якщо особа, зазначена в частині 1 цієї статті, виступила з обговорюваного питання після припинення дебатів або після закінчення часу, відведеного для виступів у дебатах, то дебати вважаються відкритими знову. Якщо такий виступ відбувся в ході дебатів, то депутатська група (фракція), яка вичерпала свій час на обговорення питання, що розглядається, отримує додатково час для виступів, рівний четвертій частині того часу, що їй надавався.
Стаття 78
Депутату, який вніс пропозиції чи поправку, за його проханням надається слово для виступу.
Стаття 79
Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ або передати своє право на виступ іншому депутату, чи помінятись з ним чергою повідомивши про це головуючого на сесії..
Стаття 80
Слово щодо порядку ведення засідання ради, для довідки, внесення фактичної поправки або заперечення щодо неї, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим на засіданні позачергово, але не перериваючи виступаючого.
Стаття 81
Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах, заяви, запити виголошуються з трибуни. В окремих випадках, з дозволу головуючого, вони можуть бути виголошені з місця.
Уповноважені представники постійних комісій ради, депутатських груп (фракцій), окремі депутати мають право задавати питання доповідачам та виступати в обговоренні в межах відведеного часу.

Глава 2.12. Порядок голосування пропозицій

Стаття 82
Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб виявити дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.
Ні за яких умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій.
Стаття 83
На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відхилені.
Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування.
Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст. У разі необхідності процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.
Відхилені радою пропозиції і поправки при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж порядку денного) щодо вже прийнятого відповідного їм тексту на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.
Стаття 84
У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну, рада, якщо вона не прийме іншого рішення проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення, і виявляє при цьому з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Вибір визначеної для подальшого розгляду пропозиції здійснюється відповідною більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена сільським головою, вона ставиться на голосування першою.
Стаття 85
Якщо всі поставлені на голосування пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому пропозиція чи поправка відхиляється, або якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки відхиляються, то пропозиція чи поправка вважається відхиленою в цілому.
Прийняття рішення при голосуванні пропозицій, поправок по частинах здійснюється тією ж більшістю голосів депутатів, що й під час прийняття її в цілому.
Стаття 86
Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше від самої пропозиції. Якщо внесена поправка має за мету відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.
Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки за допомогою голосування зміни і доповнення не вносяться, а подаються окремою пропозицією.
У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок проводиться голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозицій, потім – щодо поправки, яка менше змінює суть пропозицій, після неї – щодо поправки-доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.
Стаття 87
У ході розгляду пропозицій і поправок, що стосуються цих пропозицій, можуть вноситися пропозиції про вилучення їх у цілому або їх частин. Рішення про вилучення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
Відхилення пропозиції про вилучення тексту, який не був раніше прийнятий радою, не ухваленням рішення про його схвалення не виключає необхідності проведення обговорення і голосування щодо його суті на загальних засадах.
У разі внесення пропозицій про вилучення частини тексту з пропозиції чи поправки, головуючий на засіданні на свій розсуд для зменшення кількості голосувань може поставити на голосування цю частину тексту як поправку з прийняттям рішення щодо її підтримки. Ініціатор пропозиції про вилучення частини тексту може внести свою пропозицію у такій же формою.
Стаття 88
Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається ініціатор внесення тексту або той, хто вніс його за своєю підтримкою. Головуючий надає час до 2-х хвилин для обґрунтування поправки.
Перед голосуванням з кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.
Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.
Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і ухвалене рішення.

Глава 2.13. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 89
На засіданні ради депутат не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань і закликів або зупинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
Якщо головуючий звертається до депутата, останній повинен негайно зупинити свій виступ, у противному разі головуючий на засіданні має право зупинити його виступ.
Якщо депутат виступає на засіданні без дозволу головуючого, останній повинен зупинити його виступ і позбавити слова.
Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з не обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу депутата, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу засідання.
Стаття 90
Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надане слово.
Стаття 91
9. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засідання припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги. У таких випадках за висновком комісії з питань оборонної роботи, забезпечення законності, правопорядку, депутатської етики та проблем місцевого самоврядування рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати слово у п’яти пленарних засіданнях. Це рішення доводиться до відома виборців.
Стаття 92
У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.
Якщо під час засідання ради у будинку ради депутат вчинить дії, що містять ознаки злочину, дебати зупиняються. Головуючий на засіданні повідомляє про факт, що відбувся, закриває засідання і негайно звертається до прокурора з проханням вжити заходи впливу, коли зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, головуючий на засіданні повідомляє раду про них після перерви або при відкритті найближчого засідання.
Стаття 93
1.Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання депутат має право звертатися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання: при цьому депутат може зажадати відповідей на його запитання і дати їм оцінку. Під час засідання депутат може вносити пропозиції з зазначених питань

Глава 2.14. Протокол засідання

Стаття 94
Засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідання здійснює секретар ради. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.
У протоколі засідання ради зазначається: дата, час і місце засідання; кількість присутніх депутатів на засіданні, внесені на розгляд питання порядку денного; назви документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.
Стаття 95
До протоколу засідання ради додається:
– інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;
– інформація про реєстрацію запрошених;
– висновки комісій ради щодо питань, які розглядаються на засіданні;
– тексти фіційнешених виступів депутатів;
– окремі думки депутатів щодо ухвалених радою рішень;
– проекти рішень, які були підготовлені, але не прийняті радою.
Стаття 96
Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою.
Протоколи засідань ради з відома сільського голови секретарем ради надаються депутатам ради для ознайомлення .
Стаття 97
За рішенням ради на її засіданнях може проводитися аудіо та відео запис.

РОЗДІЛ 3. ДЕПУТАТИ, СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА ТА КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Глава 3.1. Депутати сільської ради

Стаття 97
Порядок організації діяльності депутата в раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України та цим Регламентом.
Стаття 98
Депутатам сільської ради видаються посвідчення депутата.
Стаття 99
До діяльності депутата під час сесійного періоду належить:
– участь у роботі сесій ради;
– участь у засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких його обрано;
– виконання доручень ради, її органів, сільського голови та секретаря;
– робота над документами ради та виконання інших депутатських повноважень;
– робота у виборчому окрузі.
Стаття 100
Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов’язків з відшкодуванням йому за рахунок сільського бюджету середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.
Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні, за винятком випадків, якщо рада приймає рішення щодо нього персонально.
Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних причин.
Депутат, який не може взяти участь у пленарному засіданні, повинен письмово із зазначенням причини, повідомити завчасно про це секретаря ради.
Стаття 101
У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
Стаття 102
1. Повноваження депутата сільської ради припиняються достроково у випадках передбачених законодавством.
2. У разі дострокового припинення повноважень чи  смерті депутата відповідно до законодавства України проводяться вибори депутата замість вибулого.
3. Рада не переглядає прийняте нею рішення про дострокове припинення повноважень депутата.
4. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до ради. У заяві депутат викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може відкликатись.

Глава 3.2. Депутатські групи (фракції )

Стаття 103
Депутати можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу кожної з них входить не менше, ніж 3 депутатів. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії (блоку).У разі, коли депутатська фракція об’єднує депутатів декількох партій, її назва повинна включати назви цих партій. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного, соціально-економічного та культурного розвитку. Принципи функціонування депутатської групи (фракції) не можуть порушувати імперативного характеру депутатського мандата.
Депутатські групи (фракції) не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів. Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу депутата до депутатської групи (фракції), його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою (фракцією).
Жодний з депутатів не може входити до складу більш, як однією зареєстрованої депутатської групи (фракції).
Депутатські групи (фракції) утворюються радою нового скликання. Реорганізація цих груп (фракцій) та утворення нових може проводитися протягом повноважень ради.
Стаття 104
Кожна депутатська фракція і група повинна бути зареєстрованою у секретаря ради. Умовою її реєстрації є надходження на фі’я ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції), а також депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).
Сільський голова після реєстрації депутатської групи (фракції) інформує на пленарному засіданні депутатів про створення такої групи (фракції), її кількісний склад та уповноважених представників. Список членів депутатської групи (фракції), після її реєстрації поширюється серед депутатів; у тому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатських групи (фракцій). Ця інформація заноситься до протоколу засідання.
Про зміни у складі депутатської групи (фракції), її уповноважений представник повідомляє письмово сільського голову ; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи (фракції), якщо депутата виключено з групи (фракції).
У разі, коли склад депутатської групи (фракції) скорочується нижче встановленої кількості, вона після 15 днів оголошується сільським головою розпущеною.
Стаття 105
Уповноважений представник депутатської групи (фракції) може в письмовій формі доручити виконання закріплених цим Регламентом функцій будь-кому з членів депутатської групи (фракції).
Депутатські групи (фракції) мають право на пропорційне (виходячи із кількості їх членів) представництво в усіх органах ради.
Кожна депутатська група (франкція) має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.
Депутатська групи (фракція), з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.
Депутати і депутатські групи (фракції) можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.
Жодна депутатська групи (фракція) не має права виступати від імені ради.
Депутатські групи (фракції) та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим Регламентом.
Стаття 106
Депутати, які оголосили про свій перехід до опозиції, не зобов’язані брати участь у роботі підготовчих, робочих та інших груп, які утворюються в комісіях ради. Підготовку і вивчення питань, а також розробку пропозицій ці депутати можуть здійснювати індивідуально або у складі депутатських груп (фракцій). Депутатам, які оголосили про свій перехід до опозиції, не може бути відмовлено брати участь у роботі зазначених груп (фракцій) на пропорційних засадах.
Про свій перехід до опозиції чи вихід з неї депутат або депутатська група (фракція) робить заяву на засіданні ради.

Глава 3.3. Сільський голова

Стаття 107
Сільський голова обирається відповідно до виборчого законодавства.
Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, особи.
Сільський голова працює у раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
Стаття 108
Сільський голова:
забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території села, додержання Конституції та законів України виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади:
організовує роботу сільської ради та її виконавчого комітету:
підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради, кількісного і персонального складу виконавчого комітету ради, щодо структури і штатів ради;
здійснює керівництво апаратом ради;
скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
на основі пропозицій депутатів забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет, звіти про їх виконання;
скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради її виконавчого комітету;
укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;
є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначених радою;
підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;
забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою, , а на вимогу не менш половини депутатів ради зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконкому ради – у визначений радою термін;
вирішує інші питання визначені законодавством.
Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Глава 3.4. Постійні та тимчасові комісії ради

Стаття 109
Повноваження постійних комісій ради визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.
Стаття 110
Рада обирає постійні комісії у складі голови та членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.
До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.
Про обрання постійних комісій у складі голови та її членів рада приймає відповідні рішення.
Постійні комісії ради проводять свої засідання та розглядають визначені їх повноваженнями питання в міру необхідності, але не рідше двох разів у місяць. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів постійної комісії.
Організовує засідання постійної комісії її голова, а при його відсутності заступник голови комісії. Про час і місце проведення засідання постійної комісії повідомляються її члени та секретар ради. Рішення комісії оформляються протоколом та підписуються всіма присутніми членами комісії.
Стаття 111
Тимчасові комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
Рішення про створення тимчасової комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
Засідання тимчасових комісій ради проводяться, як правило закриті.. Депутати, які входять до складу тимчасової комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
Повноваження тимчасової комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.

Розділ 4. Депутатський запит і депутатське запитання

Стаття 112
Депутат сільської ради має право звернутися до сільського голови, посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території села, з питань, віднесених до відання ради.
Стаття 113
Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до осіб визнанених ст. 112 Регламенту вирішити питання, дати офіційне роз’ясненя або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.
Депутатський запит повинен включати коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.
Запит може бути внесно депутатом або групою депутатів у письмовій формі, він повинен бути включеним до порядку денного пленарного засідання ради. Запит може обговорюватись і щодо нього можуть прийматись рішення.
Головувючий на засіданні ради інформує раду про депутатські запити, внесені попередньо (не на пленарному засіданні). Не оголошені на засіданні ради депутатські запити включаються до протоколу засідання.
Сільський голова доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.
Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати на нього усну або письмову відповідь.
Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює секретар ради.
Стаття 114
1.Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради.
2. Відповідь оголошується головуючим на засіданні в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.
3. Кожен депутат має право виступити з реплікою щодо задоволення чи незадоволення отриманою відповіддю.
4. За пропозицією депутата може проводитися обговорення депутатського запиту і прийматися відповідне рішення. В цьому випадку текст депутатського запиту, відповіді та проект рішення ради роздаються депутатам.
5. При обговоренні відповіді на депутатський запит на пленарне засідання запрошуються посадові особи, до яких було зроблено запит.
6. За результатами обговорення депутатського запиту рада на засіданні приймає рішення.
Стаття 115
Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Розділ 5.Повноваження сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Стаття 116
Реалізація повноважень Іванівської сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності покладається на:
– постійну комісію сільської ради «з питань планування фінансування бюджету та соціальних питань
Стаття 117
Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводиться з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається сільською радою не пізніше 15 грудня поточного року.
При підготовці проекту регуляторного акту у сфері господарської діяльності його розробник готує аналіз регуляторного впливу до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій, а при одержанні їх після опублікування проекту вирішує питання про їх урахування, виходячи при цьому з вимог статей 8, 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Кожен проект регуляторного акту, що внесений на розгляд до сільської ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Відповідальна постійна комісія впродовж 10 робочих днів з дня подання проекту регуляторного акта забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу направляється до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі – пропозиції уповноваженого органу).
На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту та пропозицій уповноваженого органу, відповідальна постійна комісія в тижневий термін з дня надходження готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державно регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
У випадках, визначених частиною другою статті 33 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу.
Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених частиною другою статті 33 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у відповідній раді (далі – головна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.
При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.
Порядок розгляду і прийняття сільською радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та цим Регламентом. Відповідно до цього порядку розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання.

При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності сільська рада виходить з того, що згідно із Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб’єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, в порядку та у спосіб, встановлені Конституцією України та законами України.
Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій до проектів регуляторних актів, проводиться до внесення цих проектів на розгляд сесії сільської ради.
За рішенням сільської або відповідальної постійної комісії ради проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії відповідної ради можуть повторно оприлюднюватися до внесення їх на розгляд сесії відповідної ради.
У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням сільської ради або відповідальної постійної комісії ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.
Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та головній постійній комісії ради.
Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений сільською радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
– відсутній аналіз регуляторного впливу;
– проект регуляторного акта не був оприлюднений.
Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих сільською радою , забезпечується структурним підрозділом Верхньодуванської сільської ради з питань державної регуляторної політики. 15. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта,прийнятого радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до головної постійної комісії ради.
Звіт про відстеження результативності регуляторних актів сільська рада оприлюднює на дошці оголошення сільської ради або на сайті сільської ради не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.
Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта звіт подається до постійної/головної/ комісії сільської ради з питань бюджету та фінансів, культури, охорони здоров’я та освіти.
Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія сільської ради до постійної/головної/ комісії сільської ради з питань бюджету та фінансів, культури, охорони здоров’я та освіти або розробник проекту цього регуляторного акта.
Перегляд регуляторного акта, прийнятого сільською радою, на підставі звіту про відстеження його результативності забезпечує розробник проекту цього регуляторного акта.
Сільська рада заслуховує щорічний звіт сільського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами сільської ради.
Відповідальна постійна комісія ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту сільського голови про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена законом до компетенції постійних комісій ради.

Розділ 6.Виконавчий апарат ради

Стаття 118
Виконавчий апарат ради сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів.

Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням сільського голови.

Виконавчий апарат ради очолює сільський голова.

Розділ 7.Контрольні функції ради

Стаття 119
Рада здійснює контроль відповідно до повноважень, встановлених законодавством, та контроль за виконанням рішень ради.
Рада не рідше одного разу на рік заслуховує звіт сільського голови про його діяльність.
Рада періодично розглядає звіти про роботу постійних комісій ради.
Необхідність розгляду звіту постійної комісії визначається радою.
Рада періодично заслуховує звіти депутатів про виконання рішень і доручень ради.
Необхідність розгляду звіту депутата визначається радою.

Рада заслуховує щорічні звіти виконавчого комітету з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.

Рада безпосередньо або через створені нею постійні та інші комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень у відповідності до вимог законодавства про місцеве самоврядування та цього Регламенту.

Контролю підлягають рішення, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Встановлювані у рішенні завдання повинні бути доцільними, спрямованими на досягнення в найкоротший строк очікуваних чи фактичних результатів економними та ефективними методами.

У необхідних випадках у проекті рішення можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування ради про хід виконання рішення.

Контроль за виконанням рішень ради організує сільський голова. Контроль за ходом виконання рішень ради здійснюється шляхом:
– аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації виконавців про стан виконання рішення в цілому або окремих встановлених ними завдань;
-систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;
-розгляду роботи (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях постійних комісій ради з виконання прийнятих рішень.
Питання про хід виконання рішень ради включаються до порядку денного сесії.
Контроль за виконанням рішень ради покладається на постійні комісії ради з питань, які належать до відання кожної комісії.
Після набрання чинності рішення передаються до відповідної постійної комісії ради. Постійна комісія ради на засіданні розглядає питання про хід виконання рішень та інформує сільського голову або секретаря сільської ради.
Виконані рішення знімаються з контролю розпорядженням сільського голови з наступним його затвердженням на сесії.

Розділ 8. Дострокове припинення повноважень ради

Стаття 120
Повноваження сільської ради можуть бути припинені достроково, якщо рада своїми рішеннями порушує Конституцію України і чинне законодавство, конституційні права і свободи громадян, ігноруючи при цьому законні вимоги компетентних органів про приведення своїх рішень у відповідність із законом.
Повноваження ради припиняються достроково також у випадках, якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.
Питання дострокового припинення повноважень ради визначається законом..

Сільський голова В.М.Задніпровський